I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá đúng việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học đã được duyệt và những kết quả công tác cơ bản của đơn vị trên tất cả các lĩnh vực trong năm học 2016 - 2017.

- Tổng kết những kinh nghiệm, mô hình cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học.

- Nêu những tồn tại hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

- Định hướng những nội dung công tác lớn trong năm học 2017 - 2018.

- Xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2016 - 2017.

Trong quá trình tổng kết năm học 2016 - 2017 và định hướng công tác năm học 2017 - 2018, các đơn vị cần bám sát những trọng tâm công tác được Nhà trường quyết định tại các Hội nghị giao ban cơ quan, tại các cuộc họp của Ban Giám hiệu và kết luận các cuộc họp, thư công tác đã gửi cho các đơn vị; đề án tái cấu trúc Trường.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

Các đơn vị trong toàn trường tổng kết năm học theo chức năng và nhiệm vụ được giao, cấp trường sẽ tổng kết hoạt động của toàn trường trên các lĩnh vực:

1. Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, truyền thông và cải cách hành chính

- Tình hình tổ chức quán triệt thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2016 - 2017.

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Các đơn vị đánh giá sâu về những công việc đã làm đc để thực hiện Nghị quyết.

- Công tác học tập và quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Đánh giá việc thực hiện "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện các cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" và phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học".

- Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức các cấp, nhấn mạnh những nội dung công tác đã làm được, hướng tới xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm, là thành viên của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

- Đánh giá việc tổ chức hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ và các đợt sinh hoạt chính trị trong năm.

- Những hoạt động khác về công tác chính trị, tư tưởng.

- Các hoạt động truyền thông, quảng bá, giới thiệu về đơn vị, Nhà trường.

- Các kết quả chính trong công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, nền nếp làm việc nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác.

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động và những đề xuất, kiến nghị nâng cao chất lượng subweb của các đơn vị.

- Công tác thi đua - khen thưởng và hoạt động của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và công tác học sinh, sinh viên, học viên

- Các kết quả chính của công tác Công đoàn. Kết quả Đại hội Công đoàn bộ phận và những chỉ tiêu, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Các kết quả chính của công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV của các khoa, viện, trường trực thuộc. Những chỉ đạo của đơn vị để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc xây dựng phong trào và hoạt động khởi nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên.

Ban Thường vụ Đoàn trường báo cáo công tác chuẩn bị, kết quả và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Đánh giá toàn diện các lĩnh vực về công tác học sinh, sinh viên trong năm học. Khi đánh giá công tác sinh viên, các đơn vị cần dựa vào bộ tiêu chí và các hồ sơ đánh giá về công tác học sinh, sinh viên, hoạt động đánh giá của học sinh, sinh viên về các lĩnh vực hoạt động, các đơn vị và giảng viên.

3. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ

- Những kết quả chính trong việc thực hiện Đề án tái cấu trúc trường; công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự, phân công giảng dạy, bố trí lao động và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô và nhiệm vụ của Nhà trường, của đơn vị.

- Công tác triển khai và kết quả xây dựng Đề án vị trí việc làm.

- Kết quả công tác điều hành, lãnh đạo đơn vị.

- Đánh giá về nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn các bộ môn, tổ công tác.

- Những cải tiến về công tác quản lý, cải cách hành chính phục vụ cho đào tạo và các hoạt động của đơn vị, của Trường.

- Thực trạng đội ngũ cán bộ và kế hoạch, kết quả trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ.

4. Công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục

4.1. Đào tạo đại học chính quy

- Đánh giá về việc triển khai thực hiện chương trình đào tạo theo khối ngành đối với khóa 57.

- Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; chuẩn bị để triển khai giảng dạy theo chương trình tiếp cận CDIO từ khóa 58.

- Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy; thực hiện nội quy, quy chế, nền nếp, kỷ cương trong đào tạo.

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Tháng rèn nghề và Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

- Việc xây dựng, lưu giữ đề cương bài giảng, biên soạn bài giảng, giáo trình; việc rà soát, bổ sung và sử dụng ngân hàng đề thi.

- Đánh giá về hiệu quả sử dụng các cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, chất lượng các buổi thực hành thí nghiệm.

- Các hoạt động khác về đào tạo và phục vụ đào tạo.

4.2. Đào tạo sau đại học

- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

- Việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/TT-BGDĐT, ngày 4/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

- Kết quả công tác đào tạo sau đại học của đơn vị.

- Hoạt động tư vấn tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo; công tác tham mưu các văn bản, quy chế, quy định liên quan đến đào tạo sau đại học.

4.3. Đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo ngắn hạn

- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo ngắn hạn.

- Việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/TT-BGDĐT, ngày 15/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học.

- Kết quả công tác đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo ngắn hạn.

- Hoạt động tư vấn tuyển sinh; công tác tham mưu văn bản, quy chế, quy định trong đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo ngắn hạn.

- Công tác chấn chỉnh nền nếp tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, học viên.

4.4. Trường THPT Chuyên và Trường THSP

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm học 2016 - 2017. Nêu những kết quả, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục, hiệu quả hoạt động của Nhà trường. Báo cáo các thành tích nổi bật và số liệu minh chứng.

- Nêu những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và hướng khắc phục trong năm 2017 - 2018.

- Công tác chuẩn bị để tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo; việc chuẩn bị để tuyển sinh và tổ chức đào tạo lớp 10 hệ chất lượng cao.

- Công tác chuẩn bị để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Việc triển khai thực hiện các kết luận của Hiệu trưởng theo thông báo số 61/TB-ĐHV, ngày 5/5/2017 về việc nâng cao chất lượng đào tạo các môn chuyên tại Trường THPT Chuyên.

4.5. Công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục

- Đánh giá những kết quả chính trong công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát.

- Việc triển khai công tác đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh; việc tham mưu xây dựng Nghị quyết và chương trình hành động cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.

- Việc triển khai kế hoạch và xây dựng lộ trình đưa Trường Đại học Vinh trở thành thành viên của mạng lưới đảm bảo chất lượng AUN-QA.

- Tiến độ thực hiện đề án xây dựng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và Khảo thí trực thuộc Trường Đại học Vinh.

5. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xuất bản

- Tiến độ, kết quả thực hiện các đề tài trọng điểm cấp Trường xây dựng chuẩn đầu ra môn học, chương trình chi tiết, kế hoạch bài giảng và ngân hàng đề thi tiếp cận CDIO.

- Việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai trong năm học, công tác nghiệm thu các đề tài.

- Kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, số đề tài, các bài báo đã được công bố trong năm học.

- Công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, semina, câu lạc bộ chuyên môn.

- Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Đánh giá kết quả và tham gia các giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ; việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn xã hội.

- Công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Công tác biên soạn, xuất bản tài liệu, giáo trình (Nhà xuất bản phối hợp với các khoa, viện để báo cáo kết quả thực hiện việc viên soạn, xuất bản giáo trình đại học và sau đại học theo Quyết định số 762/QĐ-ĐHV, ngày 28/6/2016).

6. Công tác xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, thiết bị, kế hoạch - tài chính

6.1. Công tác xây dựng cơ bản

- Những kết quả chính trong công tác xây dựng cơ bản đối với các dự án hiện có. Việc xây dựng các dự án cơ bản trong thời gian tiếp theo.

- Các kết quả trong công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch các cơ sở của Nhà trường.

6.2. Công tác thiết bị và cơ sở vật chất

- Những kết quả chính trong công tác mua sắm, bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của Nhà trường.

- Các giải pháp, đề xuất nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất.

- Kết quả thực hiện chương trình tiết kiệm điện, nước.

6.3. Công tác kế hoạch - tài chính

- Đánh giá về công tác kế hoạch - tài chính trong năm học (Phòng Kế hoạch - Tài chính đánh giá khái quát, nêu các kết quả cơ bản trong việc thực hiện kế hoạch năm học của các đơn vị, các giải pháp đã triển khai trong năm học; các đơn vị khác đánh giá về công tác phối hợp, những thuận lợi, khó khăn, các đề xuất khác).

- Vai trò của đơn vị, các đoàn thể trong công tác chăm lo đời sống, cải thiện môi trường công tác, giảng dạy, học tập và sinh hoạt cho công chức, viên chức và học sinh sinh viên.

7. Các công tác khác

- Ban giám đốc Trung tâm thông tin - thư viện Nguyễn Thúc Hào, Ban giám đốc Trung tâm Nội trú, lãnh đạo Trạm y tế, phòng Bảo vệ báo cáo những kết quả chính trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Các đơn vị trong toàn trường báo cáo, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan trong công tác thư viện, nội trú, y tế, bảo vệ.

8. Đánh giá chung

Đánh giá các hoạt động của đơn vị mình, nêu lên những mặt mạnh, mặt yếu, những tồn tại, nguyên nhân và hướng khắc phục.

9. Những đề xuất, kiến nghị

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

- Định hướng chung

- Những nội dung công tác lớn

- Những giải pháp chủ yếu

- Những đề xuất, kiến nghị

Các đơn vị chức năng (Phòng, Trung tâm, Trạm, Nhà xuất bản) đề xuất những định hướng hoạt động của Nhà trường trong năm học 2017 - 2018 về các lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách.

IV. BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối với các cá nhân

- Các danh hiệu: Hoàn thành nhiệm vụ, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, các đơn vị bình xét theo tiêu chí thi đua cá nhân ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-ĐHV, ngày 12/10/2015 của Hiệu trưởng.

- Các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bình xét theo Hướng dẫn số 1560/HD-ĐHV, ngày 30/5/2012 của Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Vinh.

2. Đối với tập thể

Các danh hiệu: Hoàn thành nhiệm vụ, Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bình xét theo hướng dẫn số 1560/HD-ĐHV, ngày 30/5/2012 của Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Vinh.

3. Quy trình bình xét các danh hiệu Hoàn thành nhiệm vụ; Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Cá nhân tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua theo phiếu.

- Khoa, viện, trường trực thuộc, phòng (những đơn vị có Hội đồng thi đua - khen thưởng thì họp Hội đồng thi đua - khen thưởng, những đơn vị không có Hội đồng thi đua thì họp toàn thể): Trên cơ sở hồ sơ, danh sách đề nghị của bộ môn, tổ công tác, họp xét bỏ phiếu tín nhiệm. Những tập thể và cá nhân đạt từ 2/3 số phiếu tín nhiệm trở lên được lập danh sách đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng Nhà trường xem xét công nhận.

- Hội đồng thi đua - khen thưởng Nhà trường: Họp xét, bỏ phiếu tín nhiệm. Những tập thể và cá nhân đạt từ 2/3 số phiếu tín nhiệm trở lên được đề nghị Hiệu trưởng quyết định công nhận danh hiệu thi đua.

V. THỜI GIAN TIẾN HÀNH VÀ CÁC VĂN BẢN CẦN NẠP CHO TRƯỜNG

- Các đơn vị hoàn thành việc tổng kết và nạp hồ sơ về Trường trước ngày 31/5/2017. Những nội dung tổng kết cần có số liệu, nếu chưa có kết quả cụ thể thì căn cứ vào các kết quả trước đó để đánh giá. Bộ phận tổng hợp của Trường sẽ làm việc trước với các đơn vị để lấy số liệu dự thảo báo cáo tổng kết năm học của Trường.

- Văn bản nộp về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp ThS. Lê Minh Giang - Trưởng Bộ phận một cửa) gồm:

+ Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017; phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

+ Biên bản họp tổng kết năm học 2016 - 2017.

+ Biên bản họp Hội đồng thi đua đề nghị xét thi đua năm học 2016 - 2017. Các đơn vị lập danh sách kèm theo Bảng chấm điểm (đối với cá nhân).

+ Báo cáo thành tích của các tập thể được đề nghị xét danh hiệu Lao động tiên tiến, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Biên bản đánh giá giờ giảng của các cán bộ giảng dạy được đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Kết quả thi giáo viên giỏi cấp tỉnh hoặc thi sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với giáo viên Trường THPT Chuyên đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Kết quả thi giáo viên giỏi cấp thành phố hoặc thi sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đối với giáo viên Trường Thực hành Sư phạm đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

+ Các minh chứng khác cho Bảng chấm điểm cá nhân (photo, không cần công chứng).

- Danh sách các cá nhân được đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua trong năm học, được lập bảng (TT/ Họ và tên/ Bộ môn hoặc tổ công tác/ Hoàn thành nhiệm vụ (số phiếu tín nhiệm)/ Lao động tiên tiến (số phiếu tín nhiệm)/ Chiến sĩ thi đua cơ sở (số phiếu tín nhiệm)/ Ghi chú).

- Đối với danh hiệu cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu lập danh sách tất cả cán bộ, công chức của đơn vị và ghi rõ người đạt, người không đạt, người không đủ điều kiện để xét, lý do không xét.

- Đối tượng nữ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét danh hiệu "Hoàn thành nhiệm vụ" nhưng không đủ điều kiện về thời gian để tham dự xét danh hiệu "Lao động tiên tiến" trở lên trong năm học.

Lưu ý: Trưởng các đơn vị và Thường trực Hội đồng thi đua cần rà soát kết quả công tác thi đua khen thưởng của đơn vị và các cá nhân đảm bảo việc tích lũy kết quả khen thưởng để đề xuất khen thưởng ở mức cao hơn trong thời gian tiếp theo.

  • Trên đây là hướng dẫn tổng kết năm học 2016 - 2017. Nhà trường yêu cầu các đơn vị tiến hành tổng kết năm học đúng kế hoạch. Trong quá trình tổng kết, nếu có gì vướng mắc, đơn vị phản ánh về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp) để giải quyết. Các biểu mẫu kèm theo, các đơn vị có thể tải file word trên website, eOffice của Trường./.

Hướng dẫn tổng kết

Phiếu chấm điểm thi đua

Tiêu chí thi đua cá nhân

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng