Tổ xe

Lê Văn Thông
Nguyễn Hữu Đường
Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Thanh Trung