Phòng Hành chính Tổng hợp

Nguyễn Hồng Soa
Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Thị Thu Hương
Hoàng Hà Nam
Nguyễn Anh Lương
Hoàng Thị Thu Hường
Lê Thị Mai
Lê Đức Thắng
Phạm Thị Hiền
Lê Thị Hải Yến
Lê Minh Giang
Đoàn Thị Thùy
Lê Văn Thông
Nguyễn Hữu Đường
Nguyễn Mạnh Hùng
Lê Thanh Trung