phan cong nhiem vu can bo trong phong 022016.doc 

phan cong nhiem vu can bo trong phong 022016.pdf