Phòng Hành chính Tổng hợp được thành lập vào năm 1959 cũng với sự ra đời của Phân hiệu Đại học Sư phạm vinh với tên gọi ban đầu là Phòng Quản trị - Hành chính. Từ năm 1966 đến năm 1973, Phòng được gọi là Phòng Hành chính - Tài vụ. Từ tháng 11 năm 1973, Phòng được đổi tên là Phòng Hành chính Tổng hợp cho đến ngày nay.

Quyết định số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã quy định rõ chức năng của Phòng Hành chính Tổng hợp: Giúp Hiệu trưởng công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ, pháp chế, cấp phát thư báo; các hoạt động của Bộ phận một cửa, lễ tân, phục vụ và các phương tiện giao thông vận tải. Đầu mối thông tin, liên lạc giữa Lãnh đạo Nhà trường với các đơn vị trong Trường và các cơ quan ngoài Trường.

Hiện nay, Phòng có 18 cán bộ, viên chức (trong đó có 8 thạc sĩ, 8 nữ).

Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ: ThS. Nguyễn Hồng Soa

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc, ThS. Nguyễn Quốc Dũng

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: CN. Nguyễn Thị Thu Hương