1. Nội dung:

- Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Thành phần tham dự:

- Đại biểu khách mời;

- Đảng ủy, Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh;

- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân;

- Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ;

- Trưởng, Phó các đơn vị;

- Nhà giáo ưu tú, cán bộ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư;

- Trưởng, Phó các bộ môn, tổ chuyên môn và tương đương;

- Chủ tịch các Công đoàn bộ phận;

- Đại diện học sinh, sinh viên, học viên (do Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên điều động).

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian:   01 buổi, từ 8 giờ 30', ngày 01/8/2020 (Sáng thứ Bảy).

- Địa điểm:    Hội trường A.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ. Các đại biểu là giảng viên, giáo viên có giờ dạy trong sáng thứ Bảy (kể cả đi dạy trong và ngoài trường) đều bố trí dạy bù vào buổi khác để tham dự buổi lễ.

Đại biểu mặc trang phục lịch sự./.

Xem File đính kèm!