1. Nội dung

- Tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và công tác truyền thông giai đoạn 2017 - 2020.

- Xây dựng định hướng công tác cải cách hành chính, công tác truyền thông của Nhà trường giai đoạn 2020 - 2025.

- Khen thưởng các tập thể và cá nhân.

2. Thành phần tham dự

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng Trường trong Trường.

- Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

- Bí thư các Đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ trực thuộc.

- Trưởng, Phó các đơn vị.

- Bộ phận Truyền thông, Ban Điều hành Đội truyền thông Đoàn trường, Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thông Hội Sinh viên.

- Đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:      01 buổi, từ 7 giờ 30', ngày 5/6/2020.

- Địa điểm:       Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ. Đại biểu mặc trang phục lịch sự./.

Xem File đính kèm!