1. Nội dung:

- Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học 2019 - 2020.

- Nghe báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018 - 2019.

- Thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019 - 2020.

2. Thành phần tham dự:

- Đại biểu đương nhiên: Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường và Trưởng ban nữ công trường.

- Đại biểu được bầu từ Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020 của các đơn vị.

- Đại biểu mời.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 buổi, từ 7 giờ 00', ngày 7/9/2019 (Sáng thứ Bảy).

- Địa điểm: Hội trường A.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ. Các đại biểu là giảng viên, giáo viên có giờ dạy trong sáng thứ Bảy (kể cả đi dạy trong và ngoài trường) đều bố trí dạy bù vào buổi khác để tham dự Hội nghị.

Đại biểu mặc trang phục lịch sự./.