I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổng kết và đánh giá các hoạt động, công tác của Nhà trường trong năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

- Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng công tác Xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019.

- Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường.

- Hội nghị được tổ chức an toàn, tiết kiệm, động viên cán bộ, viên chức toàn trường thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

- Tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

- Sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng công tác Xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019.

- Tổ chức Hội nghị thường kỳ của Hội đồng trường lần thứ 6.

- Thảo luận của đại biểu.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường.

- Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh.

- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

- Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Bí thư các chi bộ.

- Trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường.

- Nhà giáo ưu tú, cán bộ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư.

- Trưởng, Phó các bộ môn; Tổ trưởng các tổ công tác.

- Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM (dự kiến)

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 28/6 đến 30/6/2019.

- Địa điểm: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Hành chính Tổng hợp: Là đầu mối chủ trì tổ chức Hội nghị, có trách nhiệm:

- Hướng dẫn tổng kết năm học 2018 - 2019, xây dựng kế hoạch năm học 2019 - 2020 cho các đơn vị trong toàn trường.

- Chuẩn bị báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019, chương trình công tác năm học 2019 - 2020.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức, nội dung và chương trình của Hội nghị.

- Tham mưu chuẩn bị tham luận của các đơn vị tại Hội nghị.

- In tài liệu phục vụ Hội nghị.

- Hoàn chỉnh danh sách đại biểu và tham mưu quyết định thành lập đoàn công tác, bộ phận phục vụ.

- Phối hợp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lễ nghi khánh tiết để tổ chức Hội nghị, chỗ ăn ở, địa điểm tham quan cho đại biểu.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí tổ chức Hội nghị.

2. Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Hướng dẫn sơ kết công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và xây dựng nhiệm vụ công tác Xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019 cho các Đảng bộ, chi bộ.

- Chuẩn bị báo cáo công tác Xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ cho Hội nghị Hội đồng trường.

- Phối hợp gửi giấy mời cho thành viên Hội đồng trường ngoài trường.

3. Ban Truyền thông: Làm công tác tuyên truyền về kết quả của năm học 2018 - 2019 và nhiệm vụ của năm học 2019 - 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc tuyên truyền cho tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 và kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

4. Phòng Tổ chức cán bộ: Triển khai các công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ cho Hội nghị.

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp xây dựng kế hoạch kinh phí và cấp phát kinh phí cho Hội nghị sau khi đã được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

- Tham mưu cho Ban Chế độ chính sách chi kinh phí tổ chức tổng kết năm học cho các đơn vị.

6. Trạm Y tế: Chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, y tế cho đại biểu.

7. Trưởng các đơn vị trong trường

- Tổng kết công tác năm học 2018 - 2019, xây dựng nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 2020 của đơn vị và nộp các hồ sơ về Trường đúng hạn theo hướng dẫn.

- Chuẩn bị ý kiến, tham luận để phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học của toàn trường. Các ý kiến tham luận tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, Nhà trường.

- Thông báo, tổ chức đoàn đại biểu của đơn vị. Lập danh sách đại biểu của đơn vị tham dự Hội nghị nạp về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp) trước ngày 20/6/2019 để thuận lợi cho công tác tổ chức.

- Đại biểu đi xe ô tô của Ban Tổ chức, không sử dụng phương tiện cá nhân.

- Bố trí trực lãnh đạo quản lý, sắp xếp công tác hợp lý để vừa đảm bảo sự tham gia của đại biểu trong đơn vị vừa đảm bảo các hoạt động tại đơn vị thông suốt, không để xảy ra các trục trặc trong công việc.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện để Hội nghị được tổ chức đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

Công văn và biểu mẫu đăng ký đại biểu