Kế hoạch - Bản PFD

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của đơn vị; phân tích những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

- Triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019, thảo luận các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2018 - 2019.

- Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của cán bộ, viên chức, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường, đơn vị trong giai đoạn mới. Những nội dung đơn vị đề xuất, kiến nghị lên Nhà trường phải được biểu quyết thống nhất tại Hội nghị.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

1. Trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

2. Trình bày kế hoạch năm học 2018 - 2019.

3. Phát biểu, thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị (bao gồm cả góp ý kiến cho báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường năm học 2018 - 2019). Lưu ý: Để đảm bảo thời gian cho Hội nghị, báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường năm học 2018 - 2019 sẽ được Nhà trường đăng trên website, iOffice. Cán bộ, viên chức toàn trường đọc và góp ý tại Hội nghị của các đơn vị hoặc góp ý kiến trực tiếp về Trường (qua Phòng Hành chính Tổng hợp) trước ngày 31/8/2018. Tại Hội nghị của các đơn vị không trình bày báo cáo của Hiệu trưởng.

4. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường.

5. Bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Trường Đại học Vinh năm học 2018 - 2019

6. Trình bày báo cáo của tổ thanh tra và bầu kiện toàn tổ thanh tra của đơn vị (nếu có).

7. Bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường năm học 2018 - 2019, Ban Giám hiệu thống nhất với Ban Thường vụ Công đoàn Trường sẽ có nội dung, chương trình riêng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian: Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học ở các đơn vị được tổ chức từ ngày 6/8 đến ngày 31/8/2018 (theo lịch tuần của Trường). Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Nhà trường được tổ chức vào đầu tháng 9/2018.

2. Địa điểm: Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của các đơn vị dự kiến được tổ chức tại các phòng họp tầng 2, 6, 8 Nhà Điều hành. Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm GDQP&AN, Khoa GD Thể chất, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Ban Quản lý Cơ sở II tổ chức tại văn phòng của các đơn vị. Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Nhà trường được tổ chức tại Hội trường A.

3. Hình thức: Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 được tổ chức theo từng đơn vị.

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học tại các đơn vị là hội nghị toàn thể do Trưởng đơn vị và đại diện Công đoàn bộ phận chủ trì; những cán bộ đang làm hợp đồng có thời gian công tác dưới 1 năm được mời tham dự Hội nghị toàn thể của đơn vị nhưng không được tham gia biểu quyết, bầu cử; Hội nghị phải có ít nhất 2/3 số cán bộ, viên chức của đơn vị dự họp; Nghị quyết của Hội nghị phải có trên 50% số người dự họp tán thành.

2. Những nội dung đơn vị đề xuất, kiến nghị lên Nhà trường phải được biểu quyết thống nhất tại Hội nghị và ghi thành một mục trong biên bản hoặc có văn bản riêng.

3. Bầu đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức Nhà trường năm học 2018 - 2019 phải theo nguyên tắc bỏ phiếu kín; tỷ lệ bầu là 1/5, nếu dư 3 người trở lên được bầu thêm 1 đại biểu (căn cứ vào tổng số cán bộ, viên chức của đơn vị tính đến ngày hội nghị).

4. Tiêu chuẩn đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức Nhà trường năm học 2018 - 2019: đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ của năm học trở lên, phải là người giảng dạy, công tác tích cực, có phẩm chất đạo đức tốt, được cán bộ, viên chức tín nhiệm; có khả năng tham gia đóng góp ý kiến cho Hội nghị, truyền đạt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị tại đơn vị mình; thành phần đoàn đại biểu phản ánh được thành phần cán bộ và nhiệm vụ công tác của đơn vị, tiêu biểu cho đơn vị.

5. Đại biểu đương nhiên tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Nhà trường năm học 2018 - 2019 là: Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng  trường, Thư ký Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường và Trưởng ban nữ công trường.

6. Kinh phí tổ chức Hội nghị:

- Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học các đơn vị được Nhà trường cấp kinh phí 300.000/người. Các đơn vị lập danh sách cán bộ, viên chức để nhận kinh phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính sau khi đã hoàn thành tổ chức Hội nghị, nộp đầy đủ hồ sơ Hội nghị về Trường (qua Phòng Hành chính Tổng hợp).

- Kinh phí tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Nhà trường năm học 2018 - 2019 do Phòng Hành chính Tổng hợp và Ban Thường vụ Công đoàn trường đề nghị, Ban Giám hiệu Nhà trường xét duyệt để thực hiện.

7. Các đơn vị gửi hồ sơ Hội nghị về Trường trước ngày 31/8/2018:

- Gửi về Phòng Kế hoạch - Tài chính: Kế hoạch năm học 2018 - 2019 sau khi đã chỉnh sửa và có chữ ký của Trưởng đơn vị.

- Gửi về Phòng Hành chính Tổng hợp: Báo cáo, biên bản Hội nghị; báo cáo đề xuất, kiến nghị của Hội nghị lên Nhà trường (nếu báo cáo đề xuất này được làm riêng, không ghi trong biên bản); biên bản bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Nhà trường năm học 2018 - 2019; danh sách trích ngang đại biểu (TT, Họ và tên, Chức danh/chức vụ, Số phiếu bầu).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu Nhà trường thống nhất với Ban Thường vụ Công đoàn trường lên lịch, cử cán bộ đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị các đơn vị; chủ trì tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Nhà trường năm học 2018 - 2019.

Ban Thanh tra nhân dân, các phòng, trung tâm, trạm căn cứ lịch tuần cử Trưởng hoặc Phó đơn vị tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của các khoa, viện, trường trực thuộc.

Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính và Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019 cử đại diện tham dự, theo dõi và báo cáo tình hình Hội nghị của tất cả các đơn vị.

2. Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện và gửi dự thảo kế hoạch năm học về Trường (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính, gồm bản cứng, bản mềm qua địa chỉ email: tuankhtcdhv@gmail.com, hoangnguyen1508@gmail.com) trước ngày 03/8/2018.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính sau khi nhận được dự thảo kế hoạch năm học của các đơn vị thì gửi bản mềm tới các thành viên của Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019.

- Các thành viên của Hội đồng thẩm định đọc và cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo kế hoạch năm học của các đơn vị.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Hành chính Tổng hợp phối hợp lên lịch làm việc của Hội đồng thẩm định với lãnh đạo các đơn vị. Kết luận các vấn đề cần phải sửa chữa, bổ sung. Hội đồng thẩm định cử người ghi biên bản tổng hợp để báo cáo Hiệu trưởng.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính và Phòng Hành chính Tổng hợp phối hợp lên lịch tuần Hội nghị của các đơn vị. Những đơn vị nào có thay đổi về thời gian, địa điểm so với kế hoạch phải báo cáo về Phòng Hành chính Tổng hợp (qua ThS. Lê Minh Giang - Phó Trưởng phòng) trước thời gian tổ chức Hội nghị của đơn vị 5 ngày và phải được sự đồng ý của lãnh đạo Trường phụ trách trực tiếp.

4. Nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Viện Sư phạm Tự nhiên từ 13h30', ngày 9/8/2018, yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn trường tham dự đầy đủ để rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức.

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính cấp phát kinh phí tổ chức hội nghị và hướng dẫn thực hiện thanh toán theo quy định.

6. Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị dân chủ, đoàn kết, vì sự phát triển của đơn vị và Nhà trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019. Nhà trường và Ban Thường vụ Công đoàn trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các Công đoàn bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện để các Hội nghị được tổ chức đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019./.