Nhà trường hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc tổng kết năm học như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá đúng việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học đã được duyệt và những kết quả công tác cơ bản của đơn vị trên tất cả các lĩnh vực trong năm học 2017 - 2018.

- Nêu những kinh nghiệm, mô hình cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học.

- Nêu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

- Định hướng những nội dung công tác lớn trong năm học 2018 - 2019.

- Xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017 - 2018.

Trong quá trình tổng kết năm học 2017 - 2018 và định hướng công tác năm học 2018 - 2019, các đơn vị cần bám sát những trọng tâm công tác được Nhà trường quyết định tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2017 - 2018; các Hội nghị giao ban cơ quan, tại các cuộc họp của Ban Giám hiệu và kết luận các cuộc họp.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

Các đơn vị trong toàn trường tổng kết năm học theo chức năng và nhiệm vụ được giao, cấp trường sẽ tổng kết hoạt động của toàn trường trên các lĩnh vực:

1. Công tác chính trị tư tưởng, truyền thông và cải cách hành chính

- Tình hình tổ chức quán triệt thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2017 - 2018.

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện các cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm".

- Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức các cấp, nhấn mạnh những nội dung công tác đã làm được, hướng tới xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

- Đánh giá việc tổ chức hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ và các đợt sinh hoạt chính trị trong năm.

- Những hoạt động khác về công tác chính trị, tư tưởng.

- Các hoạt động quảng bá, giới thiệu về đơn vị, Nhà trường.

- Các kết quả chính trong công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, nền nếp làm việc nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác theo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Nhà trường.

- Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động và những đề xuất, kiến nghị nâng cao chất lượng subweb của các đơn vị.

- Đánh giá việc triển khai tổ chức công tác tuyển sinh; các giải pháp để quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo; vai trò của các khoa, viện, bộ môn, vai trò của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên trong việc quảng bá hình ảnh của Nhà trường, trong công tác tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo, đặc biệt là sinh viên hệ chính quy.

- Công tác thi đua - khen thưởng.

2. Hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và công tác học sinh, sinh viên, học viên

- Các kết quả chính của công tác Công đoàn, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường, Đại hội Công đoàn bộ phận và những chỉ tiêu, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Các kết quả chính của công tác Đoàn và PTTN, công tác Hội và PTSV: việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Sinh viên trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Những chỉ đạo của các đơn vị để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc xây dựng phong trào và hoạt động khởi nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên.

- Đánh giá toàn diện các lĩnh vực về công tác học sinh, sinh viên trong năm học. Khi đánh giá công tác sinh viên, các đơn vị cần dựa vào bộ tiêu chí và các hồ sơ đánh giá về công tác học sinh, sinh viên, hoạt động đánh giá của học sinh, sinh viên về các lĩnh vực hoạt động, các đơn vị và giảng viên.

3. Công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ

- Những kết quả chính trong việc thực hiện Đề án tái cấu trúc trường giai đoạn 2; công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự, phân công giảng dạy, bố trí lao động và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô và nhiệm vụ của Nhà trường, của đơn vị.

- Kết quả công tác điều hành, lãnh đạo đơn vị.

- Đánh giá về nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn các bộ môn, tổ công tác.

- Những cải tiến về công tác quản lý, cải cách hành chính phục vụ cho đào tạo và các hoạt động của đơn vị, của Trường.

- Thực trạng đội ngũ cán bộ và kế hoạch, kết quả trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ.

4. Công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục

4.1. Đào tạo đại học chính quy

- Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; triển khai thực hiện chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cho khóa 58.

- Việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy; thực hiện nội quy, quy chế, nền nếp, kỷ cương trong đào tạo.

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Tháng rèn nghề và Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

- Việc xây dựng, lưu giữ đề cương bài giảng, biên soạn bài giảng, giáo trình; việc rà soát, bổ sung và sử dụng ngân hàng đề thi.

- Đánh giá về hiệu quả sử dụng các cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, chất lượng các buổi thực hành thí nghiệm.

- Các hoạt động khác về đào tạo và phục vụ đào tạo.

4.2. Đào tạo sau đại học

- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

- Kết quả công tác đào tạo sau đại học của đơn vị.

- Hoạt động tư vấn tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo; công tác tham mưu các văn bản, quy chế, quy định liên quan đến đào tạo sau đại học.

4.3. Đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo ngắn hạn

- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo ngắn hạn.

- Kết quả công tác đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo ngắn hạn.

- Hoạt động tư vấn tuyển sinh; công tác tham mưu văn bản, quy chế, quy định trong đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và đào tạo ngắn hạn.

- Công tác chấn chỉnh nền nếp tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, quản lý sinh viên, học viên.

4.4. Trường THPT Chuyên và Trường THSP

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm học 2017 - 2018. Nêu những kết quả, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục, hiệu quả hoạt động của Nhà trường. Báo cáo các thành tích nổi bật và số liệu minh chứng.

- Nêu những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và hướng khắc phục trong năm 2018 - 2019.

- Công tác tuyển sinh.

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình đào tạo hệ THPT chất lượng cao năm học 2017 - 2018 và việc chuẩn bị để tuyển sinh và tổ chức đào tạo lớp 10 hệ chất lượng cao năm học 2018 - 2019.

- Công tác chuẩn bị để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Việc triển khai thực hiện các kết luận của Hiệu trưởng theo Thông báo số 61/TB-ĐHV, ngày 5/5/2017 về việc nâng cao chất lượng đào tạo các môn chuyên tại Trường THPT Chuyên.

4.5. Công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục

- Đánh giá những kết quả chính trong công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, thanh tra giám sát.

- Việc tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03 của Đảng ủy về về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh.

- Đánh giá kết quả và kinh nghiệp trong quá trình đưa Trường Đại học Vinh trở thành thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế và Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

- Đánh giá các hoạt động bước đầu của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh.

5. Công tác nghiên cứu khoa học, xuất bản và hợp tác quốc tế

- Tiến độ, kết quả thực hiện các đề tài trọng điểm cấp Trường xây dựng chuẩn đầu ra môn học, chương trình chi tiết, kế hoạch bài giảng và ngân hàng đề thi tiếp cận CDIO.

- Việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai trong năm học, công tác nghiệm thu các đề tài.

- Kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, số đề tài, các bài báo đã được công bố trong năm học.

- Công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, semina, câu lạc bộ chuyên môn.

- Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Đánh giá kết quả và tham gia các giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ; việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn xã hội.

- Công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Công tác biên soạn, xuất bản tài liệu, giáo trình (Nhà xuất bản phối hợp với các khoa, viện để báo cáo).

6. Công tác cơ sở vật chất, thiết bị, kế hoạch - tài chính, đời sống

6.1. Công tác xây dựng cơ bản

- Những kết quả chính trong công tác xây dựng cơ bản đối với các dự án hiện có. Việc xây dựng các dự án, đề án xây dựng cơ bản, đầu tư trong thời gian tiếp theo.

- Các kết quả trong công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch các cơ sở của Nhà trường.

6.2. Công tác thiết bị và cơ sở vật chất

- Những kết quả chính trong công tác mua sắm, bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của Nhà trường.

- Các giải pháp, đề xuất nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất.

- Kết quả thực hiện chương trình tiết kiệm điện, nước.

6.3. Công tác kế hoạch - tài chính

- Đánh giá về công tác kế hoạch - tài chính trong năm học (Phòng Kế hoạch - Tài chính đánh giá khái quát, nêu các kết quả cơ bản trong việc thực hiện kế hoạch năm học của các đơn vị, các giải pháp đã triển khai trong năm học; các đơn vị khác đánh giá về công tác phối hợp, những thuận lợi, khó khăn, các đề xuất khác).

- Vai trò của đơn vị, các đoàn thể trong công tác chăm lo đời sống, cải thiện môi trường công tác, giảng dạy, học tập và sinh hoạt cho công chức, viên chức và học sinh sinh viên.

7. Công tác thư viện, nội trú, y tế, an ninh trường học

- Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Ban Giám đốc Trung tâm Nội trú, Lãnh đạo Trạm Y tế, Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN báo cáo những kết quả chính trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Các đơn vị trong toàn trường báo cáo, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan trong công tác thư viện, nội trú, y tế, an ninh trường học.

8. Hoạt động Cơ sở 2

- Ban Quản lý Cơ sở 2 đánh giá các hoạt động ban đầu của đơn vị tại Cơ sở 2.

- Các đơn vị trong toàn trường báo cáo, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến hoạt động của Cơ sở 2.

9. Đánh giá chung

Đánh giá các hoạt động của đơn vị mình, nêu lên những mặt mạnh, mặt yếu, những tồn tại, nguyên nhân và hướng khắc phục.

10. Những đề xuất, kiến nghị

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

- Định hướng chung

- Những nội dung công tác lớn

- Những giải pháp chủ yếu

- Những đề xuất, kiến nghị

Các đơn vị chức năng (phòng, ban, trung tâm, trạm, nhà xuất bản) đề xuất những định hướng hoạt động của Nhà trường trong năm học 2018 - 2019 về các lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách.

IV. BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Đối với các cá nhân

- Các danh hiệu: Hoàn thành nhiệm vụ, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, các đơn vị bình xét theo tiêu chí thi đua cá nhân ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-ĐHV, ngày 12/10/2015 của Hiệu trưởng.

- Các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bình xét theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

2. Đối với tập thể

Các danh hiệu: Hoàn thành nhiệm vụ, Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bình xét theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

3. Quy trình bình xét các danh hiệu Hoàn thành nhiệm vụ; Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

- Cá nhân tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua theo phiếu.

- Khoa, viện, trường trực thuộc, đơn vị chức năng (những đơn vị có Hội đồng thi đua - khen thưởng thì họp Hội đồng thi đua - khen thưởng, những đơn vị không có Hội đồng thi đua thì họp toàn thể): Trên cơ sở hồ sơ, danh sách đề nghị của bộ môn, tổ công tác, họp xét bỏ phiếu tín nhiệm. Những tập thể và cá nhân đạt từ 2/3 số phiếu tín nhiệm trở lên được lập danh sách đề nghị Hội đồng thi đua - khen thưởng Nhà trường xem xét công nhận.

- Hội đồng thi đua - khen thưởng Nhà trường: Họp xét, bỏ phiếu tín nhiệm. Những tập thể và cá nhân đạt từ 2/3 số phiếu tín nhiệm trở lên được đề nghị Hiệu trưởng quyết định công nhận danh hiệu thi đua.

V. THỜI GIAN TIẾN HÀNH VÀ CÁC VĂN BẢN CẦN NẠP CHO TRƯỜNG

- Các đơn vị hoàn thành việc tổng kết và nạp hồ sơ về Trường trước ngày 31/5/2018. Những nội dung tổng kết cần có số liệu, nếu chưa có kết quả cụ thể thì căn cứ vào các kết quả trước đó để đánh giá. Bộ phận tổng hợp của Trường sẽ làm việc trước với các đơn vị để lấy số liệu dự thảo báo cáo tổng kết năm học của Trường.

- Văn bản nộp về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp ThS. Lê Minh Giang - Trưởng Bộ phận một cửa) gồm:

+ Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

+ Biên bản họp tổng kết năm học 2017 - 2018.

+ Biên bản họp Hội đồng thi đua đề nghị xét thi đua năm học 2017 - 2018. Các đơn vị lập danh sách kèm theo Bảng chấm điểm (đối với cá nhân).

+ Bản báo cáo thành tích của các tập thể được đề nghị xét khen thưởng các danh hiệu: Lao động tiên tiến, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Biên bản đánh giá giờ giảng của các cán bộ giảng dạy được đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Kết quả thi giáo viên giỏi cấp tỉnh hoặc thi sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với giáo viên Trường THPT Chuyên đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Kết quả thi giáo viên giỏi cấp thành phố hoặc thi sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đối với giáo viên Trường Thực hành Sư phạm đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

+ Các minh chứng khác cho Bảng chấm điểm cá nhân (photo, không cần công chứng bổ sung các minh chứng phát sinh trong năm học; những minh chứng đã nạp trong các năm trước đây thì không cần bổ sung).

- Danh sách các cá nhân được đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua trong năm học, được lập bảng (TT/ Họ và tên/ Bộ môn hoặc tổ công tác/ Hoàn thành nhiệm vụ (số phiếu tín nhiệm)/ Lao động tiên tiến (số phiếu tín nhiệm)/ Chiến sĩ thi đua cơ sở (số phiếu tín nhiệm)/ Ghi chú).

- Đối với danh hiệu cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu lập danh sách tất cả cán bộ, công chức của đơn vị và ghi rõ người đạt, người không đạt, người không đủ điều kiện để xét, lý do không xét.

- Đối tượng nữ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu "Hoàn thành nhiệm vụ" nhưng không đủ điều kiện về thời gian để tham dự xét danh hiệu "Lao động tiên tiến" trở lên trong năm học.

Lưu ý:

- Trưởng các đơn vị và Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng cần rà soát kết quả công tác thi đua khen thưởng của đơn vị và các cá nhân đảm bảo việc tích lũy kết quả khen thưởng để đề xuất khen thưởng ở mức cao hơn trong thời gian tiếp theo.

 - Bản báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân các đơn vị làm theo Phụ lục: Một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ thủ tục khen thưởng (Kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ) và gửi bản tóm tắt thành tích qua email: gianglm@vinhuni.edu.vn.

Trên đây là hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018. Nhà trường yêu cầu các đơn vị tiến hành tổng kết năm học đúng kế hoạch. Trong quá trình tổng kết, nếu có gì vướng mắc, đơn vị phản ánh về Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp) để giải quyết. Các biểu mẫu kèm theo, các đơn vị có thể tải file word trên website iOffice của Trường./.

Tiêu chí thi đua cá nhân

Phiếu chấm điểm thi đua

Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Phụ lục kèm theo Nghị định 91