Xem File đính kèm!

Các đơn vị lưu ý: Để đảm bảo thời gian, Hội nghị của các đơn vị không trình bày dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị phổ biến dự thảo báo cáo này cho cán bộ, viên chức đọc và góp ý tại Hội nghị của các đơn vị hoặc góp ý kiến trực tiếp về Trường (qua Phòng Hành chính Tổng hợp) trước ngày 20/8/2019.