Để đảm bảo thời gian cho Hội nghị, Nhà trường đăng tải dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường năm học 2017 - 2018 trên website và eOffice. Cán bộ, viên chức toàn trường đọc và góp ý tại Hội nghị của các đơn vị hoặc góp ý kiến trực tiếp về Trường (qua Phòng Hành chính Tổng hợp) trước ngày 10/9/2017.

Tải File đính kèm!