1. Mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo phụ trách và 01 cán bộ quản trị webiste (webmaster) của đơn vị mình để thực hiện công tác biên tập và quản trị website; lập danh sách (theo mẫu) gửi về Ban Biên tập website Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp ThS. Hoàng Hà Nam - Chuyên viên, điện thoại: 0975.153513, email: hoanghanam@vinhuni.edu.vn) trước ngày 25/01/2018 để thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập website Trường triển khai thực hiện các nội dung biên tập và quản trị website, truyền thông về các hoạt động của Nhà trường và các đơn vị có hiệu quả.

2. Khi có sự thay đổi về lãnh đạo phụ trách và cán bộ quản trị webiste (webmaster), yêu cầu các đơn vị làm công văn thông báo cụ thể cho Ban Biên tập website Trường (qua phòng Hành chính Tổng hợp, trực tiếp ThS. Hoàng Hà Nam - Chuyên viên, điện thoại: 0975.153513, email: hoanghanam@vinhuni.edu.vn) để Ban Biên tập website Trường nắm được và triển khai các nội dung công việc kịp thời, đầy đủ.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.