1. Đối tượng

- Viên chức, người lao động toàn Trường;

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên, hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội Cựu giáo chức;

- Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Chấp hành chi hội sinh viên các lớp đại học hệ chính quy; Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn các lớp học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành sư phạm.

- Các đối tác, đơn vị có quan hệ hợp tác với Nhà trường.

2. Cách thức nhận lịch

2.1. Văn phòng các trường, khoa, viện và đại diện các phòng ban, trung tâm, trạm nhận lịch bloc cho viên chức, người lao động tại Văn thư Phòng Hành chính Tổng hợp trong ngày 15/01/2024 (bao gồm cả Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên là cán bộ và cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh).

2.2. Văn phòng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhận lịch bloc cho Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên không là cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên tại Văn thư Phòng Hành chính Tổng hợp trong ngày 15/01/2024.

2.3. Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức nhận lịch bloc cho cán bộ, hội viên tại Văn thư Phòng Hành chính Tổng hợp trong ngày 15/01/2024.

2.4. Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Chấp hành chi hội sinh viên các lớp đại học hệ chính quy cử đại diện đến nhận lịch 7 tờ tại Bộ phận Một cửa, Phòng Hành chính Tổng hợp từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024.

2.5. Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn các lớp học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực hành sư phạm cử đại diện đến nhận lịch 7 tờ tại Bộ phận Một cửa, Phòng Hành chính Tổng hợp từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024.

2.6. Phòng Hành chính Tổng hợp phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường gửi lịch tặng cho các đối tác, đơn vị có quan hệ hợp tác với Nhà trường trước ngày 19/01/2024.

Nhận được Công văn này, Nhà trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

Xem File đính kèm