Tổ xe

Lê Văn Thông
Nguyễn Hữu Đường
Lê Thanh Trung