Thông tư ban hành và Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ