Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học và Nghị quyết số 86-NQ/BCSĐ ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường, ngày 01 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký Quyết định số 1031/QĐ-BGDĐT thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 17 thành viên và Quyết định số 1032/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Hoa Du (Đảng ủy viên, Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh) giữ chức vụ vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 01 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh cũng đã có Quyết định số 358/QĐ-HĐT bổ nhiệm ThS. Hà Văn Ba (Ủy viên Hội đồng trường, cán bộ Phòng TCCB) giữ chức vụ Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau đây là danh sách Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Đinh Xuân Khoa

Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

2.

Thái Văn Thành

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

3.

Ngô Đình Phương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

4.

Trần Tú Khánh

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

5.

Nguyễn Thị Hường

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh

6.

Nguyễn Anh Chương

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh

7.

Nguyễn Thị Thu Cúc

Phó Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh

8.

Đinh Văn Liêm

Trưởng Bộ môn Hành chính Nhà nước, Khoa Luật, Trường Đại học Vinh

9.

Nguyễn Thị Thanh

Trưởng Khoa Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Vinh

10.

Đinh Phan Khôi

Trưởng Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Vinh

11.

Hà Văn Ba

Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Vinh

12.

Nguyễn Hoa Du

Trưởng Khoa Hóa học, Trường Đại học Vinh

13.

Phan Xuân Phồn

Hiệu trưởng Trường Sư phạm Thực hành, Trường Đại học Vinh

14.

Nguyễn Thị Kim Chi

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

15.

Trần Quang Quý

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

16.

Nguyễn Phương Đông

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý, đầu tư giáo dục quốc tế (TH-Group)

17.

Bùi Hồng Quang

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du

 Chủ tịch Hội đồng trường

nhiệm kỳ 2015 - 2020

     

ThS. Hà Văn Ba

 Thư ký Hội đồng trường

nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Tin: Hoàng Nam