1. Cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 bắt đầu từ ngày 01/01/2017 (Chủ nhật) đến hết ngày 02/01/2017 (Thứ hai).

2. Giao cho trưởng các khoa đào tạo, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành sư phạm thông báo và tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ lễ. Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phòng Thanh tra giáo dục phối hợp với trưởng các khoa đào tạo, Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành sư phạm theo dõi việc thực hiện nền nếp dạy, học trước và sau nghỉ lễ.

3. Trước khi nghỉ lễ, yêu cầu các đơn vị vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tài liệu, hồ sơ công việc, kiểm tra an toàn điện, nước, khoá cửa. Phòng Bảo vệ chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động bảo vệ, tuần tra canh gác Nhà trường an toàn trước, trong và sau nghỉ lễ.

Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong trường thông báo chủ trương này tới tận cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên và nghiêm túc triển khai thực hiện./.