Thực hiện Điều 115 Bộ luật Lao động về chế độ nghỉ Lễ, Tết và Thông báo số 5427/TB-BLĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Nhà trường thông báo việc tổ chức nghỉ lễ Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2018 của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên toàn trường như sau:

1. Ngày Quốc khánh 2/9/2018, toàn trường được nghỉ trong 3 ngày, từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 3/9/2018.

3. Giao cho trưởng các khoa, viện; Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm thông báo và tổ chức cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ lễ. Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phòng Thanh tra giáo dục, Phòng Hành chính Tổng hợp và Ban kiểm tra theo Quyết định số 973/QĐ-ĐHV ngày 19/8/2016 theo dõi việc thực hiện nền nếp dạy, học, làm việc trước và sau nghỉ lễ.

4. Trước khi nghỉ lễ, yêu cầu các đơn vị vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tài liệu, hồ sơ công việc, kiểm tra an toàn điện, nước, khoá cửa. Trung tâm Dịch vụ, HTSV&QHDN phối hợp với Công ty vệ sĩ chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động bảo vệ, tuần tra canh gác Nhà trường tại các cơ sở, khu vực an toàn trước, trong và sau nghỉ lễ.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong trường thông báo chủ trương này tới tận cán bộ công chức, học sinh, sinh viên, học viên và nghiêm túc triển khai thực hiện./.