1. Thời gian, địa điểm

Các cuộc họp được tổ chức tại Hội trường A theo thời gian sau đây:

 

TT

Thời gian

Nhóm ngành

1.

17h30', ngày 15/3/2017

SP Tự nhiên; Sư phạm tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh

2.

17h30', ngày 16/3/2017

Khoa học xã hội và nhân văn

3.

17h30', ngày 17/3/2017

SP xã hội; Giáo dục mầm non

4.

17h30', ngày 20/3/2017

Kỹ thuật - Công nghệ

5.

17h30', ngày 21/3/2017

Kinh tế

 

Nhóm ngành Nông Lâm Ngư - Môi trường đề nghị Ban Chủ nhiệm Khoa Nông Lâm Ngư sắp xếp lịch họp và báo với Trường (qua Phòng HCTH, trực tiếp Ông Hoàng Hà Nam, điện thoại: 0975.153513) để Nhà trường tổ chức họp.

2. Thành phần tham dự

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Đào tạo;

- Đại diện Ban Chủ nhiệm, Trợ lý Đào tạo, Trợ lý QLSV của khoa chủ quản các nhóm ngành;

- Đại diện Ban Truyền thông Trường Đại học Vinh;

- Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

3. Phân công công tác chuẩn bị

- Ban Chủ nhiệm, Trợ lý Đào tạo, Trợ lý QLSV của khoa chủ quản các nhóm ngành: Thông báo và tổ chức cho sinh viên tham gia họp đầy đủ, nghiêm túc; chuẩn bị các ý kiến phát biểu, trao đổi với sinh viên.

- Phòng Đào tạo: Chuẩn bị nội dung và báo cáo về công tác đào tạo ngành 2 của Nhà trường.

- Ban Truyền thông Trường Đại học Vinh: Chuẩn bị và báo cáo công tác truyền thông năm 2017.

- Phòng Quản trị và Đầu tư: Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, loa máy phục vụ cho các cuộc họp.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa đào tạo, Lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 57, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.