Trên cơ sở Danh bạ Trường Đại học Vinh (cập nhật đến ngày 15/3/2016), Nhà trường đề nghị các đơn vị trong trường:

1. Bổ sung, chỉnh sửa thông tin chung về đơn vị (nếu có).

2. Cung cấp thông tin của cán bộ mới tiếp nhận (nếu có), về:

- Họ và tên; Học hàm, học vị, danh hiệu cao quý;

- Địa chỉ nhà riêng hoặc chỗ trọ (cụ thể đến số nhà, đường phố,...);

- Số điện thoại nhà riêng; Số điện thoại di động; Địa chỉ email.

3. Bổ sung, chỉnh sửa các thông tin (nếu có) của tất cả cán bộ hiện có trong đơn vị của các cán bộ hiện có, về:

- Họ và tên; Học hàm, học vị, danh hiệu cao quý;

- Địa chỉ nhà riêng hoặc chỗ trọ (cụ thể đến số nhà, đường phố,...);

- Số điện thoại nhà riêng; Số điện thoại di động; Địa chỉ email.

Danh bạ chỉnh sửa (bằng văn bản word) gửi về Trường qua địa chỉ email: vinhuni@vinhuni.edu.vn hoặc trực tiếp với đồng chí Hoàng Hà Nam - chuyên viên Phòng HCTH, điện thoại: 038.3855452, máy lẻ 338, di động: 0975.153513, email: hoanghanam@vinhuni.edu.vn trước ngày 17 tháng 2 năm 2017.

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.