Xem File đính kèm!

Các đơn vị lưu ý: Để đảm bảo thời gian, tại Hội nghị của các đơn vị không trình bày báo cáo của Hiệu trưởng. Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị gửi qua email cho cán bộ, viên chức để cán bộ, viên chức đọc và góp ý tại Hội nghị của các đơn vị hoặc góp ý kiến trực tiếp về Trường (qua Phòng Hành chính Tổng hợp) trước ngày 31/8/2018.