TT

Họ và tên

Thời gian

Tên gọi Phòng

1.

Bùi Việt Hồng

1959 - 1961

Phòng Quản trị - Hành chính

2.

Phan Văn Thê

1961 - 1973

3.

Nguyễn Trọng Cầu

1973 - 1982

Phòng Hành chính Tổng hợp

4.

Phan Xuân Bình

1982 - 1984

5.

Trần Văn Liễu

1984 - 1986

6.

Nguyễn Sĩ Ngợi

1986 - 1988

7.

Trần Đình Toàn

1988 - 1997

8.

Bùi Văn Dũng

1997 - 2001

9.

Nguyễn Văn Tứ

2001 - 2010

10.

Nguyễn Hồng Soa

2010 - nay