Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2023, ba trường đại học này được thí điểm áp dụng tuổi nghỉ hưu cao hơn (không quá 65 đối với nam và 60 đối với nữ) đối với chủ tịch hội đồng trường theo quy định của Bộ luật Lao động. Việc này nhằm khuyến khích người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, uy tín và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học, đủ sức khỏe, tự nguyện tham gia vào vị trí chủ tịch hội đồng trường.

Cơ chế bầu Chủ tịch Hội đồng trường phải đảm bảo sự khách quan, cạnh tranh, minh bạch, tìm đúng người tài đức trên cơ sở ứng viên trình bày chương trình hành động và đối thoại trước hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng toàn trường. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường với các trường hợp nêu trên.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Bên cạnh đó, người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại ba trường đại học trên và có xác nhận của các trường thì không thuộc diện cấp phép lao động.

Trước đó, ba trường đại học này đã được cho phép thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động về nhiều mặt: tài chính, nhân sự, tuyển sinh, đào tạo.

Theo GD&TĐ